Column: Hip Hop & MMA

columns by Oscar picca

Mid­den jaren ’80 kwam ik in aan­rak­ing met Hip Hop. Nog geen drie jaar later, en slechts elf jaar oud, was ik een head. Maar voor­dat dit alle­maal plaatsvond, had ik een keer op t.v., of ergens in lev­ende lijve, een Mar­tial arts per­for­mance of train­ing gezien. Hoofdza­ke­lijk man­nen in witte pakken met gek­leurde ban­den die vecht­be­weg­in­gen maak­ten. Vanaf dat moment was ook Mar­tial arts een passie. Het heeft lang gedu­urd…

Column Wat is McGregor’s volgende zet?

UFC banners vanuit Ahoy

Of je het eens of oneens bent met de jury: McGre­gor heeft de rematch gewon­nen. Maar als je genoeg objec­tiviteit weet op te bren­gen wordt wel het een en ander duidelijk. McGre­gor is goed, maar is te ver­slaan. Zeker voor top in het licht­gewicht. Maar hij wil je natu­urlijk laten geloven dat dit wel zo is. Daarom is zijn vol­gende zet heel belan­grijk. De UFC wil dat McGre­gor zijn titel…

In gesprek met: Ernesto Hoost

dennis en oscar met ernesto hoost

Ernesto Hoost is een van de groot­ste namen in het kick­bok­sen wereld­wijd! Hoewel zijn faam in Ned­er­land beschei­den is, wordt hij wereld­wijd en voor­namelijk in Japan herkent en erkent als een van de topvechters van zijn gen­er­atie. Gere­specteerd in de vecht­sportwereld, maar zeker ook daar­buiten. En daarom deze spe­cial voor een icoon waar vele headz down mee zijn. Het was de zomer van ’92. Ik zat met wat vrien­den op een…

Fotoreportage: A night to remember, Hanzehal — Zutphen

an2r banner header

Check hier een aan­tal foto’s van een onver­getelijk even­e­ment. Er zijn nog wel wat foto’s. Laat het ons weten als je inter­esse hebt in foto’s van een bepaald gevecht. Miss­chien kun­nen we er nog wat voor je vin­den.   Fotografie: Oscar Davila