Beeldverslag: Women’s March Netherlands in Amsterdam

Women's March (25 van 43) Uitgelicht

Op zater­dag 11 maart vond er een mars plaats in Ams­ter­dam. De Women’s March Nether­lands. Ter­wijl alle aan­dacht gaat naar het­geen er later die dag gebeurde in Rot­ter­dam, liepen er overdag 15.000 mensen in Ams­ter­dam die allen op hun eigen manier een steen­tje wil­len bij­dra­gen aan vrouwen­rechten. Maar daar­bij werd er in speeches gespro­ken, in leuzen ges­can­deerd, en in indi­vidu­ele gesprekken gespro­ken over de eman­ci­patie van ver­schei­dene groepen. Afkomst, huid­skleur, gods­di­enst,…

Beeldverslag: Groenlinks Meetup in AFAS live, Amsterdam

Groenlinks Meetup (14 van 22) Uitgelicht

We hebben nog enkele dagen te gaan voor de verkiezin­gen van 15 maart 2017. Elke cam­pagne is anders en Groen­links, is anders. Niet alleen zegt par­ti­jlei­der Jesse Klaver dat zijn par­tij geen kleine, maar grote veran­derin­gen wil. Maar ook pakken zij het groots aan in de cam­pagne. In ieder geval met de Groen­links Mee­tups. De laat­ste vond plaats in AFAS live. Miss­chien wel de belan­grijk­ste bood­schap daar werd verkondigd was: ga…

Beeldverslag: Pegida Utrecht 04.03.2017

Pegida - Utrecht - 04.03.2017 Uitgelicht

Afgelopen zater­dag mocht Pegida hun langverwachte mars door Utrecht lopen. Maar voor­dat de mars plaatsvond, wer­den er eerst enkele speeches gehouden op de Mari­aplaats in hartje Utrecht. Ter­wijl Pegida de invloed van de Islam in het his­torische Utrecht ter sprake bracht, werd er hier en daar door omstanders een mid­delvinger opgesto­ken of klonk er een boe-geroep. Na enkele speeches vond er toch weer een actie plaats van tegen­demon­stran­ten. Dat zag er zo uit:…

PVV-leider Geert Wilders flyert in Spijkenisse

Wilders in Spijkenisse Uitgelicht

De PVV is afgelopen zater­dag ges­tart met de cam­pagne. De aftrap was een flyer-actie die in het nieuws werd genoemd: ‘De Slag om Spijkenisse’. De PVV is op stem­men­jacht in het mid­del­land en zal komende zater­dag het­zelfde doen in Volen­dam. Het bezoek was in ieder geval van redelijk korte duur en mensen die een selfie wilden met Wilders, moesten zich door een zee van fotografen, cam­era­mensen, jour­nal­is­ten, poli­tie en beveiligers heen…

Beeldverslag: Utrecht bekent kleur 05.02.2017

Utrecht bekend kleur-2942 Uitgelicht

Het is rond de klok van 13.00. Ja, ik ben erg vroeg in het cen­trum van Utrecht. De demon­straties van zowel Pegida als Utrecht bekent kleur zijn vol­gens de laat­ste berichten verzet naar 15.00. Toch, iets in mij zei: ga vroeg. In de stad zag ik overal ME, poli­tieagen­ten. De voor­berei­d­ing is niet mis. Allereerst naar het Janskerk­hof. Daar staan twee mensen van de organ­isatie: Utrecht bekent kleur. Ter­wijl ik con­verseer…

Beeldreportage: Stop de haat! Samen tegen Wilders en Trump

Stop de haat! Samen tegen Trump en Wilders Uitgelicht

Op vri­jdag 20 jan­u­ari vond in Amerika de inau­gu­ratie Don­ald Trump als pres­i­dent van Amerika plaats. Tegelijk­er­tijd von­den er protesten tegen deze nieuwe pres­i­dent plaats. Zo ook in Ned­er­land. Vanaf de Dam in Ams­ter­dam, waar enkele speeches wer­den gehouden, werd er gelopen richt­ing het Amerikaanse con­sulaat op het Muse­umplein. Ruim 1000 demon­stran­ten liepen deze mars. Met veel lawaai, muziek, vurige speeches en een heuse remake van ‘Oerend hard’ werd er…

Free Nelson Mandela: In Memoriam

3013440-poster-1920-nelson-mandela-1918-2013

Mal­colm X zei ooit: ‘The Price of Free­dom is Death’ en vechten voor onze vri­jheid doen wij ‘by any means nec­es­sary’. In zijn peri­ode als verzetsstri­jder tegen onder­drukking bewan­delde Nel­son Man­dela een een­dere weg. Heeft Nel­son Man­dela gevochten? Zijn er slachtof­fers geval­len? Absoluut, maar dat maakt van Madiba voor mij geen ter­ror­ist. Woor­den als ter­ror­ist en verzetsstri­jder of geal­lieerde wor­den als pro­pa­ganda gebruikt voor de beeld­vorm­ing van de massa. Als er wordt…

Column: Hip Hop en Homoseksualiteit

columns by Oscar picca

Lang heb ik getwi­jfeld of ik iets over dit onder­w­erp moet schri­jven of niet. En ja, het feit dat ik hierover na moet denken is te belache­lijk voor woor­den. Waarom is dit onder­w­erp nog altijd op z’n zachtst gezegd: onge­makke­lijk? In het alge­meen: Het meest geho­orde argu­ment tegen homosek­su­aliteit is dat het onnatu­urlijk zou zijn. De natuur of (een) God zou een mens niet zo hebben geschapen. De vraag is:…

Beeldverslag: demonstratie tegen Zwarte Piet Jaarbeurs Utrecht

zwarte piet demonstratie jaarbeurs utrecht 2016

Op zater­dag 26 novem­ber begon wederom het jaar­lijkse Zapp Sin­terk­laas­feest. En, net als vorig jaar, stond hier een groep demon­stran­ten die zich hard wilde maken voor de afschaffing van de figuur Zwarte Piet. Toen ik half een in de mid­dag arriveerde zag ik slechts tegen­demon­stran­ten. Er was een flinke groep mensen die juist weer een tegen­geluid wilde laten horen tegen de groep die demon­streert tegen Zwarte Piet. Laten we voorop­stel­len…

Wat Cherryl nog meer doet naast films kijken

© Cherryl – Cherryl Challenges

Weet je soms ook niet altijd of en waarom je een keer beter voor jezelf kunt kiezen zon­der je schuldig te gaan voe­len? Word je gek van alle drukke bezighe­den en besef je niet wat werke­lijk belan­grijk is en wat jou gelukkig maakt? Ben je er graag voor anderen, maar daarmee te weinig voor jezelf? Lukt het je maar niet over die drem­pels te komen en je met meer kracht…