Laatste bericht voor MeerdanHiphop

meer dan hiphop banner

In 1998 begonnen een klein groepje gas­ten uit Brum­men met een web­site: fotolandcrew.nl. Het was een ini­ti­atief om foto’s te maken bij con­certen van de Osdorp Posse en andere Ned­er­land­stal­ige rap­groepen. Het is sinds­dien gegroeid van hiphopgemeenschap.nl tot uitein­delijk MeerdanHiphop.nl. Uitein­delijke hebben we besloten te stop­pen. Maar, niet hele­maal. Voor­lopig bli­jft de web­site nog steeds online. Oprichter Marcel Mom heeft naast de web­site in de jaren een hiphoparchief opge­bouwd, waar­van uit hij…

Beeldverslag: Pegida-demo Den Haag 11.12.2016

pegida-den-haag-december-2016-2-of-14-uitgelicht

Het is de laat­ste Pegida-demo van 2016. Hoewel de opkomst erg laag is, geeft Pegida aan tevre­den te zijn wat zij bereikt hebben dit jaar. In het komende jaar zul­len zij weer door­gaan met demon­straties. Of er in 2017 weer buiten Den Haag gedemon­streerd gaat wor­den zul­len we gaan zien. Wat vooral opvalt is dat er vergeleken met de eerste demon­straties er nu totaal geen tegen­stand is. Wellicht veran­dert dit in 2017.…

Column: Hip Hop en Homoseksualiteit

columns by Oscar picca

Lang heb ik getwi­jfeld of ik iets over dit onder­w­erp moet schri­jven of niet. En ja, het feit dat ik hierover na moet denken is te belache­lijk voor woor­den. Waarom is dit onder­w­erp nog altijd op z’n zachtst gezegd: onge­makke­lijk? In het alge­meen: Het meest geho­orde argu­ment tegen homosek­su­aliteit is dat het onnatu­urlijk zou zijn. De natuur of (een) God zou een mens niet zo hebben geschapen. De vraag is:…

In gesprek met: Ernesto Hoost

dennis en oscar met ernesto hoost

Ernesto Hoost is een van de groot­ste namen in het kick­bok­sen wereld­wijd! Hoewel zijn faam in Ned­er­land beschei­den is, wordt hij wereld­wijd en voor­namelijk in Japan herkent en erkent als een van de topvechters van zijn gen­er­atie. Gere­specteerd in de vecht­sportwereld, maar zeker ook daar­buiten. En daarom deze spe­cial voor een icoon waar vele headz down mee zijn. Het was de zomer van ’92. Ik zat met wat vrien­den op een…

Review: X-Men — Apocalypse

FINALLYYYYY gin­gen Oscar Davila en ik X Men checken, yeah­h­hhh. Als je de oude X-Men films hebt en ook de 2 meer recente films, dan ja, dan moet je de nieuw­ste ook zien toch? Zeker als er een Game of Thrones jongedame in speelt, Hugh Jack­man weer even opdraaft als Wolver­ine en Oscar Isaacs een ultra grote mutant gaat spe­len. En anders gewoon omdat wij zulke films altijd wel gaaf…

Review: Captain America — Civil War

Yes en ik heb een doorde­weekse vrije dag en zo vond ik dat ik écht naar deze film moest gaan, zeker als je weet dat bin­nen enkele dagen geen Cap­tain meer in de Imax draait maar de nieuwe X Men *klap­pen in de hand­jes van bli­jd­schap* Ik heb, ehh tot zover ik weet… Elke Mar­vel film in deze reeks van Iron Man, Hulkie, Cap­tain, Avengers enz gezien en dan moet…